гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
 • 1

Семинар на тема "НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

Уважаеми дами и господа,

Семинарът ще се проведе на 10 и 11март 2016 г. (четвъртък и петък) в конферентната зала на Парк хотел „Витоша”, гр. София, ул. „Росарио” № 1.

На семинара ще се обсъдят новия Закон за обществените поръчки и актуалния проект на Правилник за прилагането на ЗОП, което включва дискусия на следните теми:

 •  Приложно поле – групи възложители, обекти и стойностни прагове. Централизирано възлагане. Подход при обособяване на позиции. Запазени обществени поръчки;
 •  Нови видове процедури по ЗОП – срокове и етапи;
 •  Условия за публичност и прозрачност – Регистър на обществените поръчки, профил на купувача, електронен обмен;
 •  Пазарни консултации. Пречки за участие. Критерии за подбор. Подизпълнители. Единен европейски документ за обществени поръчки. Критерии за възлагане;
 •  Комисия за провеждане на процедура по ЗОП и ред за разглеждане на офертите. Гаранции. Договор за обществена поръчка и нови основания за измененито му;
 •  Правила за възлагане на обществени поръчки под праговете на ЕС. Външен и вътрешен контрол. Механизъм за съгласуване на контролните практики;
 •  Административнонаказателна отговорност;
 •  Съществени моменти от производството по обжалване пред КЗК. Права и задължения на страните в производството по обжалване. Правомощия на КЗК;
 •  Основания за отмяна на обжалваното решение или действие. Действия, които следва да бъдат предприети след отмяна на обжалвано решение на възложителя;
 •  Оспорване на актове в процедурите по ЗОП. Специфики на административното и съдебно производство.
 •  Интересни моменти от актуалната практиката на КЗК във връзка с установени нарушения по ЗОП.


 Лектори на семинара ще бъдат:

 •  Мариана Кацарова – директор на Дирекция „ПНО” в Сметна палата на РБ;
 •  Цветелина Попова – директор на Дирекция „Обществени поръчки и концесии” в Комисията за защита на конкуренцията;


Таксата за участие е 250 /двеста и петдесет/ лв. на човек. Всеки втори и следващ участник от една фирма / учреждение заплаща такса от 240 /двеста и четиридесет/ лева.

При записване до 10.02.2016 г. се ползва отстъпка от 10 /десет/ лева от горните цени.

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд.

Поради предстояща регистрация на дружеството по ЗДДС, таксите на лицата, които заявят участие след 29.02.2016 г., ще бъдат обложени с ДДС.

 

Срок за потвърждение: до 04.03.2016 г. (петък).

 

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773

SWIFT (BIC): BUINBGSF


20.10.2016

« Назад към всички публикации