гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. КОМЕНТАР НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОП."

Уважаеми дами и господа,

Фирма “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема „НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. КОМЕНТАР НА АКТУАЛНИЯ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП.

Семинарът ще се проведе на 06март 2015 г. (петък) в конферентната зала на Парк хотел „Витоша”, гр. София, ул. „Росарио” № 1.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

  •  Специфични изисквания, касаещи вътрешните правила за профила на купувача – групи документи и информация, подлежащи на публикуване, срокове, отговорност;
  •  Особености при прилагане на новите изисквания на ЗОП и ППЗОП за възлагане на обществени поръчки с публична покана;
  •  Новости при подготовката и провеждането на процедурите по ЗОП - участие на външни експерти при разработване на техническа спецификация и методика за оценка; - промени в обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП; - гаранциите за участие и изпълнение; - критерии за подбор; - критерии за оценка на офертите; - нови изисквания към съдържанието на офертата и примерни образци по ППЗОП; - подизпълнители; - комисия за провеждане на процедурите по ЗОП; - участие на външни експерти; - Промени в разглеждането на документите от Плик № 1; - сключване и изменение на договора за обществена поръчка; - задължително съдържание по ППЗОП и др.;
  •  Промени в предварителния и последващ контрол.


Лектор на семинара ще бъде:

Мариана Кацарова – директор на Дирекция „Правно – нормативно осигуряване” в Сметна палата на Република България.

 

Таксата за участие е 170 /сто и седемдесет/ лв. на човек.

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд.

Срок за потвърждение: до 27.02.2015 г. (петък).

 Tаксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, клон ФЦ“Дамян Груев”, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773, SWIFT (BIC): BUINBGSF

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

 

06.03.2015 (Петък)

 

09.00 – 09.30

Регистрация

09.30 - 11.00

Профил на купувача - вътрешни правила по чл. 22г от ЗОП, групи документи и информация, подлежащи на публикуване, заличаване на информация, срокове, отговорност.

11.00 – 11.30

Кафе пауза.

  1. 30 – 13.00

Прилагане в практиката на новите изисквания на ЗОП и ППЗОП за възлагане на обществени поръчки с публична покана – особености.

13.00 – 14.00

Обяд.

14.00 – 15.30

Подготовка и провеждане на процедурите по ЗОП :

- участие на външни експерти при разработване на техническа спецификация и методика за оценка на офертите – изисквания;

- промени в обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП – нов начин на деклариране;

- нови моменти при гаранциите за участие и изпълнение;

- критерии за подбор – условия и документи за доказване на съответствие;

критерии за оценка на офертите – показатели и методика за оценка при критерий „икономически най-изгодна оферта”.

15.30 – 16.00

Кафе пауза.

16.00 – 17.00

Нови изисквания към съдържанието на офертата – примерни образци по ППЗОП. Подизпълнители. Комисия за провеждане на процедурите по ЗОП – състав, етапи, действия, отговорност.

Договор за обществена поръчка – задължително съдържание по ППЗОП и примерен образец. Изменения на договора за обществена поръчка.

Лектор:

Мариана Кацарова – юрист, експерт по обществени поръчки.


20.10.2016

« Назад към всички публикации