гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

Семинарът ще се проведе на 03 и 04 април 2012 г. (вторник и сряда) в конферентната зала на Парк хотел

„Витоша”, гр. София, ул. „Росарио” № 1.

Начало на семинара –03.04.2012 г. в 12.30 часа.

 

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

· Отмяна на Наредбата за възлагане на малките обществени поръчки и нова правна регламентация на малките

поръчки;

· Нови изисквания към решенията на възложителите за откриване на процедурите за възлагане на поръчки.

Възможности за издаване на „решения за промяна”;

· Промени в състава на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите. Новости в отношенията на

възложителя и неговия помощен орган;

· Промени в процедурата по възлагане на специалните поръчки;

· Обсъждане на измененията и допълненията в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ДВ, бр.

17/28.02.2012 г./

· Промени в правомощията на Агенцията по обществени поръчки /АОП/. Нов модел за осъществяване на предваритилен

контрол;

· Промени в разпоредбите относно обжалването на действия и актове на възложителя пред КЗК, както и в

административно-наказателните разпоредби;

 

Лектори на семинара ще бъдат:

· Милана Кривачка – консултант в областта на обществените поръчки. Участвала е активно в изработването на

проектите на ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП;

· Елена Димова – член на  Комисията за защита на конкуренцията;

· Александър Александров – член на Комисията за защита на конкуренцията;

· Ивайло Стоянов – началник на отдел „Предварителен контрол” в АОП.

 

Таксата за участие е 180 /сто и осемдесет/ лв. на човек.

Цената включва обучение, материали, персонални консултации с лекторите, сертификат за участие, кафе паузи и

работен обяд.

Срок за потвърждение: до 27.03.2012 г. (вторник).

 

Tаксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, клон ФЦ“Дамян Груев”, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773, SWIFT (BIC): BUINBGSF

 

Забележка: При желание от Ваша страна, за участниците в семинара могат да бъдат резервирани стаи в Парк хотел  

“Витоша” в гр.София при преференциални цени!


Заявяване на участие на e-mail office@unitax-consult.com

или на факс 029543208

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

 

03 Април 2012

 

 

12.30 - 13.00

13.00 – 14.00

Регистрация

 

Функции на Агенцията по обществени поръчки.
Предварителен контрол. Методически указания. Обжалване. Регистър на обществените поръчки

 

14.00 – 15.00

Промени в обжалването на актовете на възложителите пред КЗК;

- Обжалване на действия и бездействия на възложителите;

- Срокове за обжалване;

- Правомощия на КЗК

 

15.00 – 15.30

Кафе пауза

 

15.30 – 17.00

Практика на КЗК и ВАС

- Основателност на жалбата – съществени и несъществени нарушения на процедурата; нарушения при определянето на изискванията към участниците; нарушения в хода на процедурата; нарушения при прекратяването на процедурата.

- Пропуски, допускани от участниците.

 

 

Лектори:

 

Ивайло Стоянов – началник на отдел „Предварителен контрол” в Агенция по обществените поръчки.

Елена Димова – член на  Комисията за защита на конкуренцията;

Александър Александровчлен на Комисията за защита на конкуренцията

 

 

04 Април 2012

 

 

09.30      – 11.00

Коментар на практическите проблеми  и  измененията в общите правила  за  възлагане  на  обществените  поръчки. 

- Промени в праговете за провеждане на процедури по ЗОП.

- Промени в правилата за осъществяване на предварителен контрол по чл.20а от ЗОП.

- Възможност за еднократна промяна на обявлението и документацията за участие.

- Текущ контрол, осъществяван от възложителя, върху работата на комисията

 

11.00 – 11.30

Кафе пауза.

 

11.30 – 13.00

Практически проблеми  и  промени  в общите правила за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки:

- Нови правила за участие на обединенията в процедурите по ЗОП;

- Изменение на правилата за разглеждане и оценка на офертите;

- Промени в процедурата по възлагане на специалните поръчки;

- Често допускани нарушения при изготвяне на документацията за участие.

 

13.00 – 14.00

Обяд.

 

14.00 – 15.30

Практически проблеми при изготвянето, сключването и изпълнението на договорите за възлагане на обществените поръчки. Нови правила за изменение на сключения договор за възлагане на обществената поръчка. 

 

15.30 – 16.00

Кафе пауза.

 

16.00 – 17.30

Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана.

Ред за отстраняване на нарушения, установени от Европейската комисия.

 

 

Лектор:

Милана Кривачкаконсултант в областта на обществените поръчки. Участвала е активно в изработването на проектите на ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения.


19.10.2016

« Назад към всички публикации