гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
 • 1

Семинар на тема "НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. КОМЕНТАР НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОП."

Уважаеми дами и господа,

Фирма “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема „НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. КОМЕНТАР НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОП.

Семинарът ще се проведе на 26 и 27 май 2014 г. (понеделник и вторник) в конферентната зала на Парк хотел „Витоша”, гр. София, ул. „Росарио” № 1.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

 •  Изменения и допълнения в общите правила за възлагане на обществените поръчки;
 •  Промени в правилата за изготвяне на обявлението за обществената поръчка и документацията за участие;
 •  Разглеждане на офертите и сключването на договора за възлагане на обществената поръчка;
 •  Възлагане на обществените поръчки чрез публична покана;
 •  Контролни правомощия на КЗК. Обжалване на действия и  бездействия  на възложители. Възлагане на разноски. новите предложения за промени в правомощията”;
 •  Анализ на практиката на КЗК  при нарушения свързани с откриването и провеждането на процедурата. Актуални промени в ЗИД на ЗОП;
 •  Преценка за допустимост на участниците в обществените поръчки;
 •  Практика и нови моменти при предварителния контрол, осъществяван от АОП. Несъответствия на различните етапи от управлението на обществените поръчки, водещи до налагане на финансови корекции при разходването на безвъзмездната финансова помощ по проекти на оперативните програми на ЕС.

Лектори на семинара ще бъдат:

 •  Мариана Кацарова – директор на Дирекция „Правно – нормативно осигуряване” в Сметна палата на Република България;
 •  Ивайло Стоянов – главен експерт в Дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” в АОП;
 •  Цветелина Попова – директор на Дирекция „Обществени поръчки и концесии” в Комисията за защита на конкуренцията.


Таксата за участие е 190 /сто и деветдесет/ лв. на човек.

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд.

 

Срок за потвърждение: до 19.05.2014 г. (понеделник).

Tаксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, клон ФЦ“Дамян Груев”, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773, SWIFT (BIC): BUINBGSF

ПРОГРАМА НАСЕМИНАРА

 

26.05.2014 (понеделник)

 

09.00 – 09.30

Регистрация

09.30 - 11.00

Нови изключения от приложното поле на ЗОП. Промени в предварителния контрол на АОП. Публикуване на документи и информация на профила на купувача – обхват, срокове, изисквания.

11.00 – 11.30

Кафе пауза.

11.30 – 13.00

Основни акценти в промените при възлагане на обществени поръчки с публична покана.

Подготовка на процедурите по ЗОП:

- изисквания към експертите, участващи при разработване на документация за участие;

- особени правила при участие на специализирани предприятия на хора с увреждания и при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарства и медицински изделия;

- новости при обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП – доказване по служебен път и чрез публични регистри;

- гаранции – промени в правилата.

13.00 – 14.00

Обяд.

14.00 – 15.30

Подготовка на процедурите по ЗОП:

- критерии за подбор на участниците – промени в обхвата и документите за доказване на съответствие;

- използване ресурсите на трети лица;

- критерии за оценка на офертите/показатели за оценка/методика за оценка – нови условия и изисквания, ограничения

- условия за участие в процедурите – привличане на подизпълнители, договори за подизпълнение, нови основания за отстраняване.

15.30 – 16.00

Кафе пауза.

16.00 – 17.00

Състав и работа на комисията за провеждане на процедурата – изисквания към квалификацията и опита на членовете, избор на външен експерт. Контрол на възложителя – ограничения в срока за произнасяне.

Сключване на договор за обществена поръчка. Разплащане с изпълнителя и прехвърляне на парични вземания по договори за обществени поръчки. Нови основания за изменение на договорите за обществени поръчки.

Лектор:

Мариана Кацарова – директор на Дирекция „Правно – нормативно осигуряване” в Сметна палата на Република България;

 

27.05.2014 (вторник)

 

09.00- 11.00

Промените в процедурата по обжалване на решения, действия и бездействия на възложителите и актуални въпроси свързани с допустимоста на жалбата, налагане на врменни мерки и допускане на предварително изпълнение. Присъждане на разноски. Нарушенията при откриване на процедурата- дискриминационни критерии за допустимост, създаване на методика за оценка на предложенията – субективни и обективни показатели за оценка. Новите изисквания при обявяване и провеждане на процедури. Практика на КЗК по повод нарушения при провеждане на процедури.

11.00- 11.30

Кафе пауза

11.30-

13.00

Правомощия на Агенцията по обществени поръчки във връзка с измененията на Закона за обществените поръчки.

Практика по осъществяване на предварителен контрол на АОП.

Лектор:

Цветелина Попова – директор на Дирекция „Обществени поръчки и концесии” в Комисията за защита на конкуренцията.

Ивайло Стоянов – главен експерт в Дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” в АОП;


20.10.2016

« Назад към всички публикации