гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
 • 1

Семинар на тема "НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. КОМЕНТАР НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОП."

Фирма “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема „НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. КОМЕНТАР НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОП.

Семинарът ще се проведе на 16 и 17 юни 2014 г. (понеделник и вторник) в конферентната зала на Парк хотел „Витоша”, гр. София, ул. „Росарио” № 1.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

 •  Изменения и допълнения в общите правила за възлагане на обществените поръчки;
 •  Промени в правилата за изготвяне на обявлението за обществената поръчка и документацията за участие;
 •  Разглеждане на офертите и сключването на договора за възлагане на обществената поръчка;
 •  Възлагане на обществените поръчки чрез публична покана;
 •  Контролни правомощия на КЗК. Обжалване на действия и  бездействия  на възложители. Възлагане на разноски. новите предложения за промени в правомощията”;
 •  Анализ на практиката на КЗК  при нарушения свързани с откриването и провеждането на процедурата. Актуални промени в ЗИД на ЗОП;
 •  Преценка за допустимост на участниците в обществените поръчки;
 •  Практика и нови моменти при предварителния контрол, осъществяван от АОП. Несъответствия на различните етапи от управлението на обществените поръчки, водещи до налагане на финансови корекции при разходването на безвъзмездната финансова помощ по проекти на оперативните програми на ЕС.


 Лектори на семинара ще бъдат:

 •  Милана Кривачка – консултант в областта на обществените поръчки. Участвала е активно в изработването на проектите на ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения;
 •  Ивайло Стоянов – главен експерт в Дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” в АОП;
 •  Цветелина Попова – директор на Дирекция „Обществени поръчки и концесии” в Комисията за защита на конкуренцията.


 Таксата за участие е 190 /сто и деветдесет/ лв. на човек.

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд.

 
Срок за потвърждение: до 09.06.2014 г. (понеделник).

Tаксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, клон ФЦ“Дамян Груев”, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773, SWIFT (BIC): BUINBGSF


20.10.2016

« Назад към всички публикации