гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
 • 1

Семинар на тема "НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

Уважаеми дами и господа,

Фирма “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема „НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Семинарът ще се проведе на 28 и 29 януари 2016 г. (четвъртък и петък) в конферентната зала на Парк хотел „Витоша”, гр. София, ул. „Росарио” № 1.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

 •  Приложно поле – групи възложители, обекти и стойностни прагове. Централизирано възлагане. Подход при обособяване на позиции. Запазени обществени поръчки;
 •  Нови видове процедури по ЗОП – срокове и етапи;
 •  Условия за публичност и прозрачност – Регистър на обществените поръчки, профил на купувача, електронен обмен;
 •  Пазарни консултации. Пречки за участие. Критерии за подбор. Подизпълнители. Единен европейски документ за обществени поръчки. Критерии за възлагане;
 •  Комисия за провеждане на процедура по ЗОП и ред за разглеждане на офертите. Гаранции. Договор за обществена поръчка и нови основания за измененито му;
 •  Правила за възлагане на обществени поръчки под праговете на ЕС. Външен и вътрешен контрол. Механизъм за съгласуване на контролните практики;
 •  Административнонаказателна отговорност;
 •  Съществени моменти от производството по обжалване пред КЗК. Права и задължения на страните в производството по обжалване. Правомощия на КЗК;
 •  Основания за отмяна на обжалваното решение или действие. Действия, които следва да бъдат предприети след отмяна на обжалвано решение на възложителя;
 •  Оспорване на актове в процедурите по ЗОП. Правомощия на ВАС. Специфики на административното и съдебно производство. Разноски.
 •  Интересни моменти от актуалната съдебна практика във връзка с установени нарушения по ЗОП.


 Лектори на семинара ще бъдат:

 •  Мариана Кацарова – директор на Дирекция „ПНО” в Сметна палата на РБ;
 •  Елена Димова – експерт в материята на обществените поръчки;
 •  Александър Александров – експерт в материята на обществените поръчки;
 •  Съдия от Върховен административен съд.


 

Таксата за участие е 250 /двеста и петдесет/ лв. на човек. Всеки втори и следващ участник от една фирма / учреждение заплаща такса от 240 /двеста и четиридесет/ лева.

При записване до 31.12.2015 г. се ползва отстъпка от 10 /десет/ лева от горните цени.

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд.

Срок за потвърждение: до 22.01.2016 г. (петък).

 

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773

SWIFT (BIC): BUINBGSF

ПРОГРАМА НАСЕМИНАРА

 

28.01.2016 (Четвъртък)

 

09.00 – 09.30

Регистрация

09.30 - 11.00

Приложно поле на новия закон – групи възложители, обекти и стойностни прагове. Централизирано възлагане. Подход при обособяване на позиции. Запазени обществени поръчки. Нови видове процедури по ЗОП – срокове и етапи. Разновидности на решенията и обявленията при възлагане на обществени поръчки. Условия за публичност и прозрачност – Регистър на обществените поръчки, профил на купувача, електронен обмен.

11.00 – 11.30

Кафе пауза.

11.30 – 13.00

Пазарни консултации. Пречки за участие в процедурите. Критерии за подбор. Подизпълнители. Единен европейски документ за обществени поръчки. Критерии за възлагане на обществени поръчки – икономически най-изгодна оферта.

13.00 – 14.00

Обяд.

14.00 – 15.30

Комисия за провеждане на процедура по ЗОП – състав, ред за разглеждане на офертите. Гаранции. Договор за обществена поръчка. Нови основания за изменение на договорите.

15.30 – 16.00

Кафе пауза.

16.00 – 17.00

Правила за възлагане на обществени поръчки под праговете на ЕС – видове режими и основни положения. Външен и вътрешен контрол в областта на обществените поръчки. Механизъм за съгласуване на контролните практики. Административнонаказателна отговорност.

 

 

 

Лектор:

 

Мариана Кацарова – юрист, експерт по обществени поръчки.

 

29.01.2016 (Петък)

 

09.30 - 11.00

 

Приложно поле на новия закон – групи възложители, обекти и стойностни прагове. Централизирано възлагане. Подход при обособяване на позиции. Запазени обществени поръчки. Нови видове процедури по ЗОП – срокове и етапи. Разновидности на решенията и обявленията при възлагане на обществени поръчки. Условия за публичност и прозрачност – Регистър на обществените поръчки, профил на купувача, електронен обмен.

 

Съществени моменти от производството по обжалване пред КЗК - допустимост на жалбата, правен интерес, разноски, временна мярка и предварително изпълнение. Права и задължения на страните в производството по обжалване. Правомощия на КЗК; Производството по обжалване съгласно правилата в проекта на нов Закон за обществените поръчки;

 

Практика във връзка с подготовка и откриване на процедурите; критерии за подбор на участниците/кандидатите и документи, които възложителят може да изисква; методика за оценка на офертите.

 

Практика относно състава и действия на комисията за провеждане на процедурата; разглеждане, оценяване и класиране на офертите; публичност и прозрачност при провеждане на процедурите; прекратяване на процедурите.

 

Основания за отмяна на обжалваното решение или действие. Съществени и несъществени нарушения. Действия, които следва да бъдат предприети след отмяна на обжалвано решение на възложителя.

 

Възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 16г – представяне на решения на КЗК.

11.00 – 11.30

Кафе пауза.

11.30 – 13.00

Оспорване на актове в процедурите по ЗОП. Правомощия на КЗК и ВАС. Специфики на административното и съдебно производство. Разноски.

Интересни моменти от актуалната съдебна практика във връзка с установени нарушения по ЗОП.

Лектори:

 

Елена Димова – експерт в материята на обществените поръчки;

Александър Александров – експерт в материята на обществените поръчки;

Съдия от Върховен административен съд.


20.10.2016

« Назад към всички публикации