гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

Уважаеми дами и господа,

Фирма “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема „НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”

Семинарът ще се проведе на 27 ноември 2015 г. (петък) в конферентната зала на Парк хотел „Витоша”, гр. София, ул. „Росарио” № 1.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

  •  Приложно поле на новия закон – групи възложители, обекти и стойностни прагове. Централизирано възлагане. Подход при обособяване на позиции. Запазени обществени поръчки;
  •  Нови видове процедури по ЗОП – срокове и етапи. Разновидности на решенията и обявленията при възлагане на обществени поръчки;
  •  Условия за публичност и прозрачност – Регистър на обществените поръчки, профил на купувача, електронен обмен;
  •  Пазарни консултации. Пречки за участие в процедурите. Критерии за подбор. Подизпълнители. Единен европейски документ за обществени поръчки. Критерии за възлагане на обществени поръчки – икономически най-изгодна оферта;
  •  Комисия за провеждане на процедура по ЗОП – състав, ред за разглеждане на офертите. Гаранции. Договор за обществена поръчка. Нови основания за изменение на договорите;
  •  Правила за възлагане на обществени поръчки под праговете на ЕС – видове режими и основни положения. Външен и вътрешен контрол в областта на обществените поръчки. Механизъм за съгласуване на контролните практики;
  •  Административнонаказателна отговорност.


 Лектор на семинара ще бъде:

 Мариана Кацарова – директор на Дирекция „Правно – нормативно осигуряване” в Сметна палата на Република България.

 

Таксата за участие е 180 /сто и осемдесет/ лв. на човек.

При записване до 31.10.2015 г. таксата е 170 /сто и седемдесет/ лв. на човек.

 

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд.

 

Срок за потвърждение: до 20.11.2015 г. (петък).

 

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773

SWIFT (BIC): BUINBGSF


20.10.2016

« Назад към всички публикации