гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
 • 1

Общ курс по прилагане на ЗДДС и ЗКПО, като част от програмата „ДАНЪЧНА АКАДЕМИЯ”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ”ООД, общ курс по прилагане на ЗДДС и ЗКПО, като част от програмата „ДАНЪЧНА АКАДЕМИЯ”.

Продължителността на курса ще бъде 3 /три/ дена – от 01.12.2014 г. до 03.12.2014 г. и ще се проведе в конферентната зала на Парк хотел Витоша, гр. София, ул. „Росарио“ № 1.

 

Обучението ще бъде разделено на два модула, както следва:

I. тема „Приложение на ЗДДС“ - ден и половина - 01 и 02.12.2014г.

Ще бъде включена дискусия по следните теми:

 •  Обекти на облагане. Данъчно задължени лица и независима икономическа дейност;
 •  Доставка на стоки и определяне мястото на изпълнение на доставката;
 •  Доставки на стоки в рамките на Общността;
 •  Доставка на услуги. Място на изпълнение, платец на данъка и документиране;
 •  Специални режими и схеми на облагане;
 •  Корекции на грешки при декларирането;
 •  Доставки облагаеми с нулева ставка на данъка;
 •  Освободени доставки;
 •  Данъчен кредит и доставки с право на данъчен кредит, корекции на данъчния кредит;
 •  Прилагане режима на касова отчетност на данъка;
 •  Регистрация и дерегистрация.


Лектор: г-жа Моника Петрова – методолог по ЗДДС в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ към ЦУ на НАП.

 

II. тема „ЗКПО. Годишно данъчно приключване за 2014 г.” - ден и половина - 02 и 03.12.2014г.

Ще бъде включена дискусия по следните теми:

 •  Общи положения: - обекти на облагане; - данъчно задължени лица; - видове данъци и др.;
 •  Корпоративен данък: - данъчни постоянни и временни разлики; - други суми за преобразуване; - амортизируеми активи; - намаляване, преотстъпване и освобождаване;
 •  Данък върху разходите: - обект на облагане; - данъчна основа; - освободени разходи;
 •  Данък при източника, върху доходи на чуждестранни юридически лица;
 •  Задължения по ЗКПО при преобразуване на дружества;
 •  Данъчно регулиране при прекратяване на дружество;
 •  Корекции на последните авансови вноски за годината;
 •  Подготовка за годишно данъчно приключване по ЗКПО – 2014 г.


Лектор: г-жа Валентина Гекова – методолог по ЗКПО в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ към ЦУ на НАП.

 

Таксата за участие за всеки един модул е 220 /двеста и двадесет/ лева на човек. При включване и в двата модула таксата е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Срок за потвърждение: до 26.11.2014 г. (сряда).

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773

SWIFT (BIC): BUINBGSF


20.10.2016

« Назад към всички публикации