гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
 • 1

Семинар на тема "ПРАКТИКА И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ"

Уважаеми дами и господа,
Фирма “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема „ПРАКТИКА И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ”.

Семинарът ще се проведе на 28 и 29 ноември 2016 г. (понеделник и вторник) в конферентната зала на Парк хотел „Витоша”, гр. София, ул. „Росарио” № 1.

На семинара ще се обсъдят правната рамка и натрупаната практика по ЗОП  и ППЗОП, действащи от 15.04.2016 г., което включва дискусия на следните теми:

 • Прилагане в практиката на различните режими за възлагане на обществени поръчки по ЗОП - особености и често допускани грешки:
 • Запазени обществени поръчки. Обособени позиции. Лично състояние на участниците, мерки за надеждност.
 • Критерии за подбор и възлагане на обществени поръчки. Гаранции за изпълнение.
 • Участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки - обединенията като участници в обществени поръчки; - подизпълнители и трети лица – възможности за замяна; - окомплектоване на офертите; - съдържание на заявленията/офертите по чл. 39 от ППЗОП; - ЕЕДОП – попълване, подписване, промени в първоначално представения ЕЕДОП;
 • Комисия за провеждане на процедурата – състав, пречки за участие. Ход на разглеждане на офертите – варианти. Документиране и приемане работата на комисията.
 • Договор за обществена поръчка – документи преди сключването на договор. Външен и вътрешен контрол.
 • Производство по обжалване пред КЗК. Правомощия на КЗК;
 • Основания за отмяна на обжалваното решение или действие. Действия, които следва да бъдат предприети след отмяна на обжалвано решение на възложителя;
 • Оспорване на актове по ЗОП. Административно и съдебно производство;
 • Актуалната практика на КЗК във връзка с установени нарушения по ЗОП;
 • Спорни казуси, възникнали в хода на прилагането на новите правила.


Лектори на семинара ще бъдат:

 • Мариана Кацарова – юрист, експерт по обществени поръчки;
 • Цветелина Попова – експерт по обществени поръчки;


Таксата за участие е 250 /двеста и петдесет/ лв. без ДДС на човек. Всеки втори и следващ участник от една фирма / учреждение заплаща такса от 240 /двеста и четиридесет/ лева без ДДС.
При записване до 10.11.2016 г. се ползва  отстъпка от 10 /десет/ лева от горните цени.
Цената включва обучение, материали, сертификати, кафе паузи и работен обяд.

Срок за потвърждение: до 21.11.2016 г. (понеделник).

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД
в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София
IBAN: BG77BUIN95611000209773, SWIFT (BIC): BUINBGSF

Изтеглете формата за регистрация от тук!

П Р О Г Р А М А

 

Първи ден  

9.00 – 9.30 ч. – Регистрация.

9.30 – 11.00 ч. Прилагане в практиката на различните режими за възлагане на обществени поръчки по ЗОП - особености и често допускани грешки:

 • директно възлагане;
 • възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и чрез покана до определени лица;
 • национални процедури – публично състезание и пряко договаряне;
 • процедури за възлагане на обществени поръчки над стойностните прагове по чл. 20, ал.1 от ЗОП.

11.00 – 11.30 ч. - Кафе-пауза.

11.30 – 13.00 ч. Запазени обществени поръчки. Обособени позиции. Лично състояние на участниците, мерки за надеждност.

Критерии за подбор и критерии за възлагане на обществени поръчки. Гаранции за изпълнение – форми и размери.

13.00 – 14.00 ч. - Обяд.

14.00 – 15.30 ч. - Участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки:

 • изисквания и особености при обединенията като участници в обществени поръчки;
 • участие на подизпълнители и трети лица – възможности за замяна;
 • окомплектоване на офертите;
 • съдържание на заявленията за участие/офертите по чл. 39 от ППЗОП;
 • подаване на заявления за участие/оферти.

15.30 – 16.00 ч. - Кафе пауза.

16.00 – 17.30 ч. - Комисия за провеждане на процедурата – състав, пречки за участие. Ход на разглеждане на офертите – варианти. Документиране и приемане работата на комисията.

Договор за обществена поръчка – документи преди сключването на договор. Външен и вътрешен контрол.

Лектор: Мариана Кацарова – юрист, експерт по обществени поръчки

 

Втори ден 

9.00 – 10.30 ч. - Практика на КЗК и ВАС по повод определяне на вид процедура, предмет, значение на прогнозната стойност съобразно актуалните правни норми. Практически указания по предоставяне на разяснения и определяне на критерии за подбор.  Изисквания за финансово- икономически условия и технически способности на участника. Създаване на методика за оценка на офертите- определяне на обективни и качествени показатели. Забрани относно включване на определени показатели в оценката. Особености при участие на подизпълнител и ползване капацитета на трети лица.

11.00 – 11.30 ч. - Кафе-пауза

11.30 – 13.00 ч. - Съдържание на заявлението за участие и технически и ценови оферти.Изисквания за комплектоване на предложенията.   Попълване на ЕЕДОП и  отстраняване на нередовности в ЕЕДОП. Основания за отстраняване от процедурите и мерки за доказване на надеждност. Задължения на помощния орган на възложителя при наличие на особено благоприятни предложения.

Лектор: Цветелина Попова – юрист, експерт по обществени поръчки


28.11.2016

« Назад към всички публикации