гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. КОМЕНТАР НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОП."

Уважаеми дами и господа,

 

Фирма “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема „НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. КОМЕНТАР НА АКТУАЛНИЯ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП.”

 

Семинарът ще се проведе на 15 декември 2014 г. (понеделник) в конферентната зала на Парк хотел „Витоша”, гр. София, ул. „Росарио” № 1.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

  •  Специфични изисквания, касаещи вътрешните правила за профила на купувача – групи документи и информация, подлежащи на публикуване, срокове, отговорност;
  •  Особености при прилагане на новите изисквания за възлагане на обществени поръчки с публична покана;
  •  Новости при подготовката и провеждането на процедурите по ЗОП - участие на външни експерти при разработване на техническа спецификация и методика за оценка; - промени в обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП; - гаранциите за участие и изпълнение; - критерии за подбор; - критерии за оценка на офертите; - нови изисквания към съдържанието на офертата; - подизпълнители; - комисия за провеждане на процедурите по ЗОП; - участие на външни експерти; - Промени в разглеждането на документите от Плик № 1; - сключване и изменение на договора за обществена поръчка и др.;
  •  Промени в предварителния и последващ контрол;
  •  Коментар на актуалния проект на Правилника за прилагане на ЗОП.

Лектор на семинара ще бъде:


 Мариана Кацарова – директор на Дирекция „Правно – нормативно осигуряване” в Сметна палата на Република България.

 

Таксата за участие е 170 /сто и седемдесет/ лв. на човек.

 

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд.

 

Срок за потвърждение: до 08.12.2014 г. (понеделник).

 

Tаксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, клон ФЦ“Дамян Груев”, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773, SWIFT (BIC): BUINBGSF


20.10.2016

« Назад към всички публикации